Bố trí mặt bằng thi công

Tính toán số lượng cán bộ, công nhân trên công trường :

­ Dân số công trường phụ thuộc vào quy mô công trường , vào thời gian xây dựng và địa điểm xây dựng .

­ Để có thể tính toán ta chia số người trên công trường thành 5 nhóm sau :

+ Nhóm A : số công nhân làm việc trực tiếp trên công trường .

+ Nhóm B : số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ .

+ Nhóm C : số cán bộ kỹ thuật .

+ Nhóm D : số nhân viên hành chính .

+ Nhóm E : số nhân viên phục vụ .

­ Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công :

+ Theo biểu đồ tiến độ thi công vào thời điểm cao nhất :

                         A = Amax = 118 ( người )

+ Nhận xét : Nếu ta lấy A = Amax là số công nhân làm việc trực tiếp ở hiện trường để từ đó tính ra các nhóm khác là không chính xác . Nó cho kết quả là dân số công trường quá lớn so với thực tế . Bởi vì nhân lực lớn này chỉ làm việc trong 1 thời gian rất ngắn so với toàn bộ thời gian xây dựng .

+ Vì vậy ta nên lấy A= Atb với Atb là quân số làm việc trực tiếp trung bình trên công trường . Dựa vào biểu đồ nhân lực ta có Atb = 62 ( người ) .

­ Số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ :

                      B = 25%xA = 25% x 62 = 15,5 = 16 ( người )

­ Số cán bộ kỹ thuật :

                      C = 6% x ( A + B ) = 6% x ( 62 + 16 ) = 4.68 = 5 (người )

­ Số cán bộ nhân viên hành chính :

                     D = 5% x ( A + B + C ) = 5% x (62 +16 + 5 ) = 4.15 = 4 (người )

­ Số nhân viên phục vụ nhà ăn :

                    E = 8% x ( A + B + C + D ) = 8% x (62 + 16 +5+4) = 6,96 = 7 (người )

­ Tổng số cán bộ nhân viên công trường :

               G = 1,06 x (A + B + C + D + E) = 99.64 = 100 (người )

Comments are closed.